خطوط نازکا در بیابان نازکا و در نزدیکی شهر نازکا در کشور پرو واقعند که متعلق به سال‌های ۵۰۰ پیش از میلاد تا ۵۰۰ پس از میلا مسیح است.

اکثر این خطوط به شکل یک خط صاف چند کیلومتری هستند اما در بین آنها اشکالی از جانوران و گیاهان و انسان هم به چشم می‌خورند که بین ۴۰۰ تا ۱۱۰۰ متر طول دارند.

تا سال‌ها گمان می رفت که این خطوط و طرح‌ها توسط موجوداتی فرا زمینی ایجاد شده باشند اما تحقیقات نشان داد که اینطور نیست و تمدن نازکا که در این دشت‌ها ساکن بوده اند این خطوط را به عنوان پیشکش برای خدایگان خود می ساختند تا برای آنها باران نازل کند.
به دلیل بزرگی این طرح ها غالباً گفته می شود که مردم تمدن نازکا خود درک درست و کاملی از چیزی که تصویر کرده اند نداشتند زیرا از بالا می توان این طرح ها را مشاهده کرد و فقط آنهایی که در شیب کوه ها و یا نزدیک به تپه های منطقه هستند قابل دیدن هستند.
سطح دشت نازکا با سنگهایی که پوششی از اکسید آهن دارند مفروش شده است و با کنار زدن این سنگها خاک زیر که روشن است پدیدار می شود که با رنگ تیره سنگها کنتراست قابل توجهی دارد. تمدن نازکا با جابجا کردن سنگ های کف دشت توانسته اند در وسعتی حدود پانصد کیلومتر مربع این تصاویر را ایجاد کنند.
این تصاویر از اشکال هندسی، تصاویر درخت، میمون، پرنده، حشرات، انسان و … تشکیل شده است.

در تور کشور پرو می‌توانید از خطوط نازکا بازدید کنید.

خطوط نازکا