در این پادکست از خاطرات سفرم به کشمیر، جواهر شمال هندوستان برایتان خواهم گفت. از خانه های قایقی دریاچه دال لیک تا کوهستان سانمارگ و یخچال های آن